Právník k novele zákona na ochranu půdy

Právník k novele zákona na ochranu půdy

Stanovisko právní kanceláře CZ Biom k posouzení souladu ustanovení § 3 odst. 5 zákona o ochraně zemědělského půdního fondu s ústavním pořádkem České republiky.

Po analýze uvedeného ustanovení, důvodové zprávy a vybrané judikatury jsme dospěli k závěru, že legitimní důvod pro zavedení zákazu využívání zemědělské půdy zařazené v I. a II. třídě ochrany jako plantáže dřevin neexistuje, nebo není z dostupných zdrojů patrný. Může však být objasněn v rámci případného řízení o přezkumu ústavnosti tohoto ustanovení před Ústavním soudem a nelze tak vyloučit, že by nakonec bylo předmětné ustanovení shledáno souladným s ústavním pořádkem.

Zdroj: CZ Biom

Leave a Reply